డబ్బు ఇస్తేనే వీటికి సమాధానాలు దొరుకుతాయేమో

మనందరి కోసము: నాకున్న చిన్న Tax సందేహాలు.: మొదటిది Nominee పేరు మాత్రమే వ్రాస్తాం కానీ Nominee ID Details వ్రాయం ఎందుకని? పాత పెట్టుబడులకు(అంటే పెట్టుబడులు కాదు - అలా అనుకుంటాం) KYC...