దగ్గర సంఖ్య ఎంత?(Indian railways rounding technique)