చదువుకుని తెలుసుకున్న వాళ్ళను నమ్మాలా డబ్బుకోసం నటిస్తున్న వాళ్ళను నమ్ముతారా(ఆహారం విషయంలో!)

అందుకే corn flakes తినద్దు, kellogg's challenge లో పడొద్దు, ఆరోగ్యం నాశనం చేసుకోవద్దు.