నా వంతు సాయంగా 5000 ఇచ్చాను

నా వంతు సాయంగా 5000 ఇచ్చానుPrime minister National disaster relief fund కు . SBI కు ధన్యవాదాలు, సులభంగా పూర్తిచేయించి నందుకు.