ఉపాధి పెంచు మార్గాలు

౧. Mutual Fund Tax exemption తొలగించుట
౨. FDI ల వేటు
౩. Computing యంత్రాల పై వేటు
౪. ఇళ్ళ కట్టకాలు అరికట్టడం
౫. చిత్రాల పై వేటు నాటకాలకు చోటు
౬. యంత్రాల పై వేటు.
౭. పాటశాల మీద నియంత్రణ.
ఇవన్నీ చేస్తే