శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు- లక్ష్మణ దేవర నవ్వు!(తెలుసుకున్నాను)