పనికి రానివన్నీ భారతదేశం లోకి రప్పిస్తూ రూపాయి విలువ పెరగడం ఆపాలి అని అంటున్న ప్రజలు

కాదన్న వాళ్ళు +1 చెయ్యండి
కానీ +1 చేసేముందు ఒకసారి వ్యాఖ్య పెట్టడం మానకండి ఎందుకు కాదో