అతి తెలివి ఎక్కువ అయ్యింది - లేదా ఎర్ర రంగు వాళ్ళ జాబితాలో చేరుతున్నారా?

ఎందుకంటే వాళ్ళే మనిషి పని చెయ్యకూడదు అంటారు కదా.