మగవాళ్ళు మాత్రమే మోసగాళ్ళు కాదు బాగా నేర్చుకున్న ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ మోసగాళ్ళ జాబితాలో

వీళ్ళ గురించి మాట్లాడతారా?

--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."