మన దేశ తక్కువ మాట్లాడే ప్రధాని గురించి అభిప్రాయాలు(క్షమించాలి ఈరోజు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు)