కేవలం చట్టాలు పెళ్లిని ఆపడానికి మాత్రమే ఉన్నాయి!

యుక్త వయస్సులొ పెళ్ళిని ఆపడానికి మాత్రమే చట్టాలు ఉన్నాయి, చదువులు ఉన్నాయి!