విడిపోయిన అన్నదమ్ములు

తరతరాలుగా జరుగుతున్నది ఇదే
ఆధిపత్యం తగ్గించాలి అంటే అన్నదమ్ములను విడగొట్టాలి!
అన్నదమ్ములు విడిపోవడం వల్ల లాభాలు
1. అన్నదమ్ముల కొత్త కులాలు పుడతాయి, ఎందుకంటే చరిత్ర అదే కదా
2. అన్నదమ్ముల మీద చెడు రాజ్యం ఏలుతుంది, ఇది నిజం
3. అన్నదమ్ముల బాధలు మధ్య వర్తి లాభాలు, ఇది అక్షర సత్యం
4. అన్నదమ్ములకు కొత్త వస్తువులు కావాలి, అనవసర ఖర్చుల వ్యయం
5. అన్నదమ్ముల అభివృద్ది కుంటుపడుతుంది, చెట్టును సగంగా చీలిస్తే అదే కదా జరిగేది.