ముంచేస్తున్నారు మూడు రకాలు


1. వంశపారం పర్య రాజకీయాలు (ఇందులో ప్రాంతీయ అభిమానం కూడా వస్తుంది)
2. అబద్దపు రక్షణలు
3. ధన రాజకీయాలు

మీరు వాళ్ళను తగ్గించండి - ఇక్కడ ఉన్నాయి