ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయా?

https://in.finance.yahoo.com/video/free-3rd-party-atm-access-150052757.html

ఇలా చెయ్యడం వలన సంస్థలకు ౪౦౦౦ వేల కోట్లు మిగులుతాయంట!