నాలాంటి programming beginners కు ఒక లంకె దొరికింది!(౧౧ రోజులు మాత్రమే ఈ అవకాసం)