అప్పు తొందరగా పొందాలా?

ఎక్కువ credit cards తీసుకుని తక్కువ ఉపయోగించండి, నిజం ఇది చెబుతున్నాది ఎవరో తెలుసా "ICICI" నమ్మకం లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి!
https://secure.icicidirect.com/NewSiteTrading/trading/portfolio/includes/FAQ_s_cir.html#a2