మీరు నా blog లో comment వ్రాయలేక పోతున్నారు అని తెలుసు

ఇక్కడ వ్రాయండి పాత టపా  , ఎలా తిరిగి తెచ్చుకోవాలో ప్రయత్నిస్తున్నాను దీని గురుంచి నాకు కొంచం తొందరగా సహాయం కావాలి (నారదుడు - తెలుగు సంవత్సరాలు )